انواع بازاریابی

انواع بازاریابی

ما انسان­ها به روش­های مختلفی با یکدیگر ارتباط برقرار می­کنیم تا بتوانیم نیازها و خواسته-های خود را برآورده کنیم. در دنیای تجارت نیز به روش­های مختلفی میان مخاطب و کارفرما ارتباط برقرار می­شود که به آنها روش­های بازاریابی می­گویند. این روش­ها به دو گروه سنتی و مدرن تقسیم می­شوند که در برگیرنده مفهوم بازاریابی در […]